W skrócie:

  1. Robisz zakupy,
  2. zakładasz konto (np. podczas finalizacji zakupu),
  3. finalizujesz transakcję i otrzymujesz na swoje konto punkty za zakup,
  4. przy następnych zakupach możesz wykorzystać rabat za zebrane punkty.

Każda wydana złotówka to jeden punkt na Twoim koncie.

15 zebranych punktów to 1zł zniżki do wykorzystania na następne zakupy.

Dodatkowo otrzymasz:

  • 75pkt za załozenie konta,
  • 75pkt za ocenę zakupionego produktu.

*zebrane punkty ważne są przez 18 miesięcy od chwili ich uzyskania

*udzielony rabat nie moze być wyższy niż 20% wartości zamówienia

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu lojalnościowego modadlaciebie.pl.

1.2. Organizatorem Programu lojalnościowego jest Izomar Ewa Strzewiczek i posługujący się numerem Regon: 363759873 oraz numerem NIP: 6441811392, z siedzibą w 41-200 Sosnowiec ul.

Kościuszkowców 14A wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki, zwana dalej Organizatorem.

1.3. Klient przystępuje do programu lojalnościowego poprzez założenie konta użytkownika w sklepie internetowym modadlaciebie.pl (dalej:”SKLEP INTERNETOWY”) i

Z momentem przystąpienia do programu lojalnościowego Klient staje się jego Uczestnikiem Programu Lojalnościowego.

1.4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie istnienia programu lojalnościowego, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzane zmiany nie będą

powodowały uszczuplenia praw nabytych przez Uczestników. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona

na stronie internetowej modadlaciebie.pl. Uczestnicy programu zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu mailem lub za pośrednictwem wiadomości sms.

2. ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

2.1. Program lojalnościowy przeznaczony dla wszystkich klientów Sklepu Internetowego modadlaciebie.pl, którzy założyli konto użytkownika w sklepie

internetowym

2.2. Uczestnikami Programu Lojalnościowego mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną

zdolność do czynności prawnych.

3. ZASADY NALICZANIA I WYKORZYSTYWANIA RABATU W PROGRAMIE PUNKTOWYM PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

3.1. Uczestnikom, korzystającym z programu punktowego Programu Lojalnościowego, naliczane są punkty za każdy zakup w sklepie modadlaciebie.pl.

Wykorzystanie Punktów następuje na zasadach określonych poniżej. Punkty nie podlega zamianie na środki pieniężne.

3.2.Zasady programu lojalnościowego:

– Uczestnik za każde wydane 1zł otrzymuje 1 pkt

– Punkty są przeliczne na rabat kwotowy wg przelicznika 15pkt = 1zł.

– ma możliwość skorzystania z rabatu kwotowego w kolejnych zakupach

– zgromadzone środki może wykorzystać do opłacenia zakupów max. 20% wartości zamówienia

Jeżeli Uczestnik przy zakupie wykorzystał przysługujące mu Punkty, za ten zakup zostaną mu doliczone

kolejne Punkty, adekwatnie do kwoty faktycznie wydanej po odliczeniu rabatu.

3.3. Naliczone Punkty mogą zostać wykorzystane podczas kolejnych zakupów w Sklepie Internetowym

modadlaciebie.pl. W przypadku gdy na koncie Uczestnika naliczony rabat jest wyższą

niż 20% wartości kupowanych towarów, pozostałe, niewykorzystane punkty pozostają na koncie Uczestnika

i mogą być wykorzystane przy kolejnych zakupach. W sytuacji, jeśli na koncie Uczestnika naliczony rabat

jest mniejsza lub równa 20% wartości towarów w ramach danego zakupu, wówczas Uczestnik może

wykorzystać całą zgromadzoną premię.

3.4. Punkty z danej transakcji zakupowej Uczestnik może wykorzystać w okresie do 18 miesięcy. Po upływie ww.

terminu Punkty naliczone z danej transakcji zostają skasowane, co nie wpływa jednak na Punkty naliczone z

późniejszych transakcji.

3.5. W przypadku zwrotu towaru z transakcji, w której nastąpiło wykorzystanie Punktów (tym w przypadku

uznania reklamacji złożonej przez Klienta poprzez zwrot należności uiszczonej za towar), konto

Klienta zostaje ponownie uznane wartością Punktów przypadającą na zwracany towar.

3.6. W przypadku zwrotu towaru z transakcji w ramach, której naliczono Punkty na koncie danego

Uczestnika (tym w przypadku uznania reklamacji złożonej przez Uczestnika poprzez zwrot należności

uiszczonej za towar), naliczone punkty zostaną pomniejszone o wartość wynikającą z wartości zwracanego

towaru.

3.7. W przypadku zwrotu towaru z transakcji w ramach, której naliczono Punkty na koncie danego

Uczestnika (tym w przypadku odstąpienia od umowy), naliczone punkty zostaną pomniejszone o wartość

wynikającą z wartości zwracanego towaru.

3.8. Aby wykorzystać naliczone Punkty podczas zakupów w Sklepie Internetowym, Użytkownik podczas

dokonywania zakupów, zaznacza w koszyku zakupowym opcję „Zastosuj zniżkę”,

co powoduje odpowiednie zmniejszenie ceny towarów w koszyku. Żeby skorzystać z Programu Lojalnościowego w koszyku zakupowym Uczestnik

musi być zalogowany na swoje konto.

3.9. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej zmiany wysokości naliczanej Premii, w szczególności

poprzez jej podwyższenie. Zmiana wysokości Premii nie będzie powodowała uszczuplenia praw nabytych

przez Uczestnika.

3.10. Jeżeli Premia na koncie Użytkownika została naliczona lub wykorzystana niezgodnie z Regulaminem,

Organizator będzie uprawniony do unieważnienia części lub całości naliczonej Premii, o czym Uczestnik

zostanie poinformowany.

4. ZAMKNIĘCIE PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO.

4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zamknięcia Programu Lojalnościowego w

każdym momencie jego trwania, z zastrzeżeniem jednak poszanowania praw nabytych przez Uczestników.

4.2. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Programu Lojalnościowego na koncie uczestnika zostaje

zablokowana możliwość naliczania Premii, co nie narusza uprawnienia Uczestnika do wykorzystania

naliczonej na jego koncie Punktów w terminie do 18 miesięcy od dokonania poszczególnych transakcji.

4.3. W przypadku zamknięcia lub zawieszenia Programu Lojalnościowego Organizator jest zobowiązany do

umieszczenia odpowiedniej informacji na stronie internetowej modadlaciebie.pl oraz powiadomienia Uczestników w formie mailowej, wiadomości sms lub innej, wybranej przez Organizatora.

4.4. Fakt zamknięcia lub zawieszenia funkcjonowania Programu Lojalnościowego przez Organizatora nie

uprawnia Użytkownika do dochodzenia w stosunku do Organizatora wypłaty równowartości rabatu z przeliczenia uzbieranych punktów w gotówce.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Uczestnik programu jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień

Regulaminu, w szczególności w zakresie przyznanych Punktów lub realizacji rabatu. Reklamacja powinna zostać

złożona w terminie 30 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać

przesłana pocztą lub przesłana mailem na: kontakt@modadlaciebie.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

5.2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisu prawa polskiego, w tym w

szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).

5.3. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy

zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

5.4. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom na stronie internetowej modadlaciebie.pl.

5.5. Niniejszy Regulamin uważa się za zaakceptowany przez Uczestnika poprzez dołączenie do Programu

Lojalnościowego przez stronę internetową modadlaciebie.pl

Data utworzenia regulaminu: 29.12.2018